Kategorier

DIVERSE
Styregruppen består af:
Lasse Ibsen (TK, kassererfunktion og baneplanlægning)
Lennart Sørensen (TK, regelsæt)
Henrik Bering (webmaster)
René Glæsel (kontakt med DMRU)

Styregruppen vil arbejde på at få godkendt slot.it cup’en som DMRU slot.it DM fra 2013.

LØBSREGLER FOR ALLE KLASSER

GENERELT:
Arrangerende klub udpeger en løbsleder. Løbslederen medbringer en kopi af den samlede stilling. Løbslederen sender dagens resultat til Euroscaleligaens stillingsmanager pr. mail. Filen skal være i Excel eller HTML format, som kan trækkes direkte ud af bl.a. LapMaster. Løbslederen foretager nødvendige lodtrækninger til hver runde.

TILMELDING:
Der skal foretages tilmelding til løbet senest 3 dage før dvs. senest torsdag kl. 23.59 via tilmeldingssystemet. http://ringbering.dk/races.php 
Prisen ved tilmelding via systemet er 20 kr.
Tilmelding på dagen er mulig, men skal være foretaget senest 15 minutter før start. Ved tilmelding på selve dagen er prisen 40 kr.

TEKNISK KONTROL:
Efter hver afdeling udføres teknisk kontrol. Bilerne placeres ved heatets afslutning i parc fermé. Enhver kører har ret til inden løbet at anmode om en vejledende teknisk kontrol af sin bil mhp. at sikre sig mod misforståelser i forhold til reglementet. Bilen vil dog fortsat skulle gå gennem teknisk kontrol efter løbet. I parc fermé udføres teknisk kontrol. Biler, der ikke er i overensstemmelse med reglementet vil:

I tilfælde af en overtrædelse af reglementet, der har betydning for bilens køreegenskaber ( fejl ved dæk, motor, chassis, magneter, gear, bredde, vægt, guide eller lign.) blive diskvalificeret og resultatet for pågældende runde vil blive annulleret.

I tilfælde af en overtrædelse af reglementet, der er af kosmetisk betydning (manglende bemaling, manglende udsmykning/nummer, manglende dele af karossen (typisk mistet ved uheld), så indre dele af bilen bliver synlige, osv.) blive påtalt og der vil blive givet besked på, at problemet skal bringes i orden inden næste afd. af Euroscale. Sker dette ikke kan bilen diskvalificeres.

Der udføres teknisk kontrol efter hver af de 2 afdelinger af Slot.it cup. Der udføres kun teknisk kontrol i NSR GT cup efter anmodning fra 1 eller flere deltagere. Teknisk kontrol gennemføres af arrangerende klub/baneejer eller alternativt Styregruppen (i tilfælde, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at teknisk kontrol gennemføres af klub/baneejer).

Der må renses dæk når køreren finder det nødvendigt, dog må bilerne ikke røres efter afslutning af heatet og i parc fermé. Der må kun anvendes dækmidler stillet til rådighed af klubben (malertape/gaffatape). Arrangerende klub/baneejer er forpligtet til at stille malertape til rådighed på løbsdagen.

KVALIFIKATION:
Før første løb pr. løbsdag (Slot.it), køres en kvalifikation. Resultatet af denne kvalifikation bestemmer startrækkefølgen for første løb, derefter er det resultatet fra første løb der bestemmer startrækkefølgen for andet løb. I NSR GT cup startes i henhold til den samlede stilling. Kommer man sent, for at deltage i andet løb, fyldes man ind som dårligst kvalificeret. Deltagere som ikke ønsker at køre andet løb skal meddele dette til løbslederen inden start på anden runde. De resterende kørere fylder op. Bilen placeres i parc fermé efter kvalifikation.

BANETILDELING:
Banetildeling til alle heats sker ved, at første kval starter i spor 1, anden kval i spor 2 osv..

LØBSAFVIKLING:
I henhold til kvalifikationen, kører alle deltagere 2 løb i Slot.it. Begge resultater er tællende til den samlede stilling i sæsonen. Resultater opnået samme dag hører ikke sammen, alle løb betragtes individuelt. I NSR Corvette/Porsche Cup køres kun 1 løb. Hvis 2 kørere efter et kørt løb står lige med samme antal omgange og zoner, tildeles de samme point for deres placering og næste placering udgår.

KØRETID:
Køretiden i alle heats er følgende;

4-sporede baner 4 x 3 min.
6-sporede baner 6 x 3 min.
8-sporede baner 8 x 2 min.
Der er 1 minuts baneskift. I tilfælde hvor banens udformning kræver det, kan der gives 2 minutters baneskift.

REPARATION:
Før løbene kan der foretages reparationer og udskiftninger på bilerne. Under løbene må der på ethvert tidspunkt arbejdes med bilen, også under baneskift, dog må reparation ikke påbegyndes under “track call”.

TRACK CALL:
Løbslederen vil kunne afbryde løbet, hvis en bil er i forkert bane, hvis der er 3 eller flere biler afsporet ved samme påsætter eller hvis der sker uheld på grund af fejl ved banen eller ved vanskelige passager på banen. Det er løbslederen, der skal afgøre, hvad der falder ind under fejl eller vanskelige passager ved banen.

PÅSÆTTERE:
Påsætter må reparere på biler under tjenesten, men sker der yderligere affald afbrydes reparationen, der først påbegyndes igen efter påsætning. Under løb skal påsætterne være til disposition i de finaler/heats som løbslederen ønsker.

KØRERE:
Kørerne skal, når de vil henlede en påsætters opmærksomhed på deres afsporede bil, blot sige deres banenummer/-farve.

TÆLLER:
I tilfælde af afkørsel i nærheden af tælleren er det kørerens eget ansvar at holde øje med, hvorvidt bilen falder af før eller efter tælleren. Falder bilen af før tælleren, men kører uden for sporet hen over tælleren uden at blive talt, har køreren ret til at påkalde sig påsætterens opmærksomhed ved at påtale, at bilen skal påsættes før tælleren. I tilfælde af at bilen rent faktisk er talt, men påsættes før start udløser dette normalt automatisk et systemgenereret track call, hvorefter bilen placeres efter tælleren inden løbet genoptages. I tilfælde af, at bilen før tælleren ryger ud af sporet og i sporet igen efter tælleren af sig selv uden at blive talt, har køreren ret til at stoppe op og bede en påsætter placere bilen før tælleren. Ligeledes har køreren ret til ved mistanke om, at omgangen ikke er talt, at standse bilen og anmode en påsætter om at placere den før tælleren. I tilfælde af, at påsætteren ikke følger kørerens anmodninger, vil der være tale om en påsætterfejl, og omgangen kan kompenseres efterfølgende. Der kan ikke efterfølgende kompenseres for omgange, hvor fejlen ikke er påtalt omgående, f.eks. i tilfælde af, at en kører mener at have ligget på siden af en anden kører hele stintet, men ikke slutter på samme antal omgange. I tilfælde af, at køreren ikke mener eller er nervøs for, at der ikke tælles korrekt opfordres køreren til at finde en anden person, der gennem stintet/løbet kan holde øje med, at alle omgange bliver talt korrekt.

POINT:
Der gives ved hvert løb, i hver klasse, point efter følgende skala:
100-96-93-91-90-89-88----o.s.v. Den samme bil kan kun opnå point én gang pr. løb.

Der tildeles ikke point for hverken kvalifikation eller bedste omgangstid i løbet.

Hvis der ved sæsonafslutning er pointlighed i den samlede stilling mellem to kørere, tælles bedste placeringer. Hvis der stadig er pointlighed, tæller højest placering i det sidst kørte løb. Følgende antal afdelinger er tællende i forhold til antal afviklede:

SLOT.IT
Antal løb: 16
Antal tællende: 10

NSR GT
Antal løb: 8
Antal tællende: 5

BANEFORDELING:
Banefordeling skal primært foretages blandt deltagere (klubber og enkeltpersoner) som kører med i ligaen. Der skal køres 4 træbaner og 4 plastbaner. Banen skal åbne for træning senest kl. 08.00 på løbsdagen. Der skal være købt ind til morgenmad og frokost (jf. tilmeldte antal deltagere).

Kvalifikation skal påbegyndes, så løbsstart kan være kl. 11.00.

Hvis styregruppen beslutter at løbet på en bane ikke kan afvikles, fx pga. tekniske problemer, aflyses løbet og er ikke tællende til den samlede stilling og det bliver så 4 ud af 7 gældende løb for NSR GT og 9 ud af 15 eller 8 ud 14 for SLOT.IT afhængig af om ét eller begge løb aflyses.

REGLEMENT: SLOT.IT
CHASSIS/BIL:
Skal være SLOT.IT HRS eller HRS2 (square) –Universal Chassis, In-Line,Side-Winder eller Angle-Winder. Samt SLOT.IT fabriksfremstillede, komplette biler f.eks. Audi) Chassiser fra komplette biler må kun bruges sammen med det originale karrosseri. Eneste tilladte modifikation på chassiset er bortslibning af en smule fra forhjulsophænget for at mindske sporvidden. Magnetic-Suspension og fjeder-system er tilladt i alle slot.it biler. Skiver på aksel og mellem chassis og guide er tilladt.


KARROSSERI:
Karrosseriet skal være i hård, trykstøbt plastik eller resin, og skal være en kopi af en moderne GT-sportsvogn/LeMans-bil ikke ældre end 1980. Karrosseriet skal være forsynet med kører, og chassis, tandhjul, motor og styretap må ikke være synlige, når bilen er samlet. Karrosseriet skal være korrekt dekoreret med decals og numre. Karrosseriet skal veje minimum 25 gr. incl. chassisbefæstningsanordninger, kørerfigur og andet, som befinder sig på karrosseriet, når dette er adskilt fra chassiset.

Evt. extra vægt i karrosseriet kan placeres frit. Lys-kit anses som vægt uanset om dette eftermonteres eller forefindes på modellen standard. Såfremt der foretages modifikationer (anden bagvinge, extra skærmkasser etc.) på karrosseriet, skal disse være foretaget
på realistisk og sådan en måde at de ikke går ud over modellens æstetik.


MOTOR:
Alle Slot.It motorer er tilladte. Motor må ikke have været åbnet.

MAGNET:
Der køres uden magnet.

MÅL & VÆGT:
Bagakslen må maksimalt være 65 mm bred (målt fra yderside fælg til yderside fælg) og dækkene må maksimalt rage 1 mm udenfor karrosseriet i hver side. Det er tilladt at optimere bilen med ekstra vægt på chassiset - placering frit.

HJUL, FÆLGE & DÆK:
Alle fælge med 3D-fælgindsats er tilladt. For- og bagdæk skal være gummi (skumdæk ikke tilladt) Alle originale Slot.It dæk (mærket Slot.It) er tilladt med undtagelse af silikonedæk.

GEAR & TANDHJUL:
Gearing er fri. Fabrikat er fri.

GUDIE & SLÆBESKO:
Guide: Fabrikat skal være Slot.It. Slæbesko er valgfrie.

ANDET:
Løse/raslende/svage dele må fastlimes, sålænge det ikke indvirker på bilens æstetik.
Motor må fastlimes i motorholder.

Præcisering af reglerne omkring vægt på body. Monteringsskruer samt andre løsdele regnes i henhold til reglementet ikke med til bodyvægten ved teknisk kontrol.

Tekst:
Karrosseriet skal veje minimum 25 gr. incl. chassis- befæstningsanordninger, kørerfigur og andet, som befinder sig på karrosseriet, når dette er adskilt fra chassiset. Det styregruppen lægger til grund for afgørelsen er følgende del af teksten:

1. At de til karosseriet tilhørende befæstningsanordninger befinder sig på karosseriet.
2. At delene er en del af karosseriet når det er adskilt fra chassiset.

At en del befinder sig på karosseriet når dette er adskilt fra chassiset betyder at den er en fast monteret bestanddel af karosseriet og at den er til stede på karosseriet umiddelbart efter adskillelse.

Skruer samt andre løsdele der anvendes ved montering af karosseriet kan isoleret set betragtes som befæstningsanordninger men de er ikke en fast monteret bestanddel af karosseriet og de befinder sig ikke umiddelbart på karosseriet når dette er adskilt fra chassiset. Dette kræver en genmontage af delene efter adskillelse hvorfor de ikke betragtes som værende til stede efter adskillelse. Monteringsskruer betragtes som de på HRS chassiset til karosserimontage fastmonterede tappe. Der er derfor ikke i reglementet grundlag for at disse medregnes til karosserivægten ved TK og vil fremover ikke blive medregnet til vægten ved TK.

REGLEMENT: NSR GT
KAROSSERI:
Corvette
Porsche 997
Audi R8
Styregruppen skal godkende evt. nye biler som kommer på markedet i løbet af sæsonen. Beslutningen offentliggøres på Scalerace.dk. 
Kun 1 kørerfigur er tilladt, kortlæser er ikke tilladt. Karosseri og interiør skal være det originale og må ikke modificeres. Karosseri må slibes minimalt for fri bevægelse mod chassis. Karosseriet skal være malet/dekoreret.

MAGNET:
Der køres uden magnet.

BRAIDS:
Braids er fri.

CHASSIS:
Tilladt chassis er for Porsche 997, vare nr. 1375.
Tilladt chassis er for Corvette C6R, vare nr. 1382.
Tilladt chassis er for Audi R8, vare nr. 1402.
Tilladt motorholder er den til anglewinder, nr. 1237. Andre versioner er ikke tilladt.
Modifikationer er ikke tilladt.
Affjedring er tilladt når der bruges, NSR 1228, 1229 eller 1230.
Der tillades fri placering af vægt. Vægt må ikke være synlig, når bilen er samlet.
Maksimal total vægt på den løbs klare bil er 98 gram.

GUIDE:
NSR guide vare nr. 4841, 4843, 4844.
Guide drop arm, vare nr. 1234 er eneste tilladte.
Det er tilladt at montere afstandsskiver på guiden for at forbedre egenskaberne.

MOTOR:
Alle NSR King motorer med max. omdrejningstal 22.000. Motoren må fast gøres til motorholder med selvklæbende tape, lim eller skruer.

GEARING:
NSR kronhjul (6531) 31 tands, pinion (7113) 13 tands.

LEJER, AKSLER OG AFSTANDSSKIVER:
Tilladte aksler er massive stålaksler af frit fabrikat. Tilladte bøsninger er standard bronzebøsninger af frit fabrikat. Det er tilladt at bruge afstandsskiver på for- og bagaksel.
Kuglelejer er ikke tilladt. Fritløbende aksler er ikke tilladt.

FORHJUL:
Tilladte fælge er NSR 5003. Der skal bruges fælgindsatser. Fælgindsatser må limes på fælgen.

FORDÆK:
Fordæk må ikke limes på fælgen. Tilladte fordæk er NSR 5226, eller Slot.it PT15. Fordæk må ikke præpareres.

BAGHJUL:
Tilladte fælge er NSR 5004. Der skal bruges fælgindsatser. Fælgindsatser må limes på fælgen. Tilladte bagdæk alle Slot.it og NSR gummidæk. Bagdæk må ikke limes på fælgen.
Bagdæk må ikke præpareres.

DIMENSIONER:
Sporvidde for maksimalt 62,0 mm.
Sporvidde bag maksimalt 64.0 mm.
Andre mål som på den originale bil Hjul må ikke gå uden for karosseriet.

SKRUER:
Skruer frie. Skruer må være løse for at tillade bevægelse mellem karosseri og chassis; men skal så være sikret så de ikke falder af.